การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน 👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-พ.ย.2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ..65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค..65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย..65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง พ.ค.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง ก.ค.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง ส.ค.65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง ต.ค.- พ.ย.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.67

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.67

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.67

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย..67

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.67

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.67

 

พ.ต.อ.ฐาปนนท์  หน่องพงษ์

 

 

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี
https://surin.prd.go.th/th/content/category
/detail/id/171/iid/126529

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าตูม
https://surin.prd.go.th/th/ content/category/detail/id/171/iid/126531