การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน 👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

ดาวโหลด

งาน ธกวส

รายงานการประชุมบริการ กก.ตชด.21 ครั้งที่ 9และ10

รายงานการประชุมบริหาร กก.ตชด.21 ครั้งที่ 11

รายงานการประชุมบริหาร กก.ตชด.21 ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมบริหาร กก.ตชด.21 ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมบริหาร กก.ตชด.21 ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุมบริหาร กก.ตชด.21 ครั้งที่ 5/2566

รายงานการประชุมบริหาร กก.ตชด.21 ครั้งที่ 6/2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งาน การข่าว

สรุปข่าวกรอง ประจำเดือน ม.ค.2566

สรุปข่าวกรอง ประจำเดือน ก.ค.2566

สรุปข่าวกรอง ประจำเดือน ม.ค.2567

สรุปข่าวกรอง ประจำเดือน ก.พ..2567

สรุปข่าวกรอง ประจำเดือน มี.ค..2567

สรุปข่าวกรอง ประจำเดือน พ.ค..2567

สรุปข่าวกรอง ประจำเดือน มิ.ย..2567

ประมาณการข่าวกรอง รอบ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยา 67

พ.ต.อ.ฐาปนนท์  หน่องพงษ์

 

 

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี
https://surin.prd.go.th/th/content/category
/detail/id/171/iid/126529

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าตูม
https://surin.prd.go.th/th/ content/category/detail/id/171/iid/126531