การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน 👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

ประวัติหน่วย

กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จัดตั้งขึ้น

ตาม พ.ร.ฎ. การแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2529 ประกาศในราชกิจจานุเนกษา ฉบับ

พิเศษ หน้าที่ 50 เล่มที่ 103 ตอนที่ 176 ลง 13 ต.ค. 2529

มีผลบังคับใช้แต่ 12 ธ.ค. 2529 เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 74 หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ ตำบลเฉนียง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

การตั้งนามค่าย : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการระดับกองบัญชาการ ได้

พิจารณาคัดเลือก " ค่ายสุรินทรภักดี " เป็นนามค่าย และได้ขอ

ความเห็นชอบจาก นาย เสนอ มูลศาสตร์ อดีต ผวจ.สุรินทร์ เพื่อ

เป็นการยกย่องเกียรติประวัติแห่งความเป็นนักรบผู้กล้า ต่อมาได้

ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ตั้งถาวร จนกระทั่งก่อสร้างอาคารที่ทำ

การถาวรและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จึงได้ดำเนินการเคลื่อนย้าย

หน่วยจากที่ตั้งชั่วคราว เข้าที่ตั้งถาวร ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ 20

บ้านกรอนเหนื่อ (UB 352416) ตำบลเฉนียง อำเกอเมือง

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2533 และเปิด

ทำการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

กก.ดชต.21 จึงได้ถือเอาวันที่ 9 พฤศจิกายน ของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทรภักดี

 

พ.ต.อ.ฐาปนนท์  หน่องพงษ์

 

 

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี
https://surin.prd.go.th/th/content/category
/detail/id/171/iid/126529

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าตูม
https://surin.prd.go.th/th/ content/category/detail/id/171/iid/126531